لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 فولاد نوین اهواز 1 کيميا فرايند تهران 1 1395/09/24
هفته 2 کيميا فرايند تهران 2 فولاد نوین اهواز 2 1395/06/15