لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 شهرداري ماهشهر 0 بادران نوين تهران 0 1395/09/18
هفته 19 بادران نوين تهران 0 شهرداري ماهشهر 1 1395/11/11