لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 شهرداري ماهشهر 1 آبي پوشان اردبيل 1 1395/07/03
هفته 15 آبي پوشان اردبيل 2 شهرداري ماهشهر 1 1395/10/14