لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 شهرداري فومن 2 شهرداري ماهشهر 1 1395/10/27
هفته 6 شهرداري ماهشهر 4 شهرداري فومن 1 1395/07/23