لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال ب آبي تهران 2 شهرداري ماهشهر 1 1395/09/13
هفته 2 شهرداري ماهشهر 7 استقلال ب آبي تهران 4 1395/06/15