لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 شهرداری بندرعباس 1 شهرداري ماهشهر 1 1395/12/04
هفته 11 شهرداري ماهشهر 1 شهرداری بندرعباس 0 1395/10/03