لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 شهرداري فومن 1 بادران نوين تهران 0 1395/07/17
هفته 16 بادران نوين تهران 0 شهرداري فومن 0 1395/10/20