لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 شهرداري فومن 1 داماش گيلانيان 0 1395/07/30
هفته 18 داماش گيلانيان 3 شهرداري فومن 0 1395/11/04