لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 شهرداري اروميه 1 شهرداري فومن 1 1395/09/13
هفته 2 شهرداري فومن 2 شهرداري اروميه 0 1395/06/15