لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 نفت نوين آبادان 2 شهرداري فومن 1 1395/11/20
هفته 9 شهرداري فومن 2 نفت نوين آبادان 0 1395/08/16