لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 شهيد کريمي جويبار 0 بادران نوين تهران 1 1395/08/01
هفته 18 بادران نوين تهران 1 شهيد کريمي جويبار 1 1395/11/04