لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 شهيد کريمي جويبار 1 داماش گيلانيان 1 1395/09/01
هفته 22 داماش گيلانيان 3 شهيد کريمي جويبار 1 1395/12/04