لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 شهيد کريمي جويبار 0 شهرداري کاشان 0 1395/07/17
هفته 16 شهرداري کاشان 2 شهيد کريمي جويبار 0 1395/10/20