لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 شهيد کريمي جويبار 1 شهرداري ماهشهر 0 1395/08/16
هفته 20 شهرداري ماهشهر 3 شهيد کريمي جويبار 0 1395/11/20