لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 شهيد کريمي جويبار 1 شهرداري فومن 0 1395/06/27
هفته 14 شهرداري فومن 1 شهيد کريمي جويبار 1 1395/10/07
لیگ 94956
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 شهيد کريمي جويبار 1 شهرداري فومن 1 1394/11/26
هفته 12 شهرداري فومن 1 شهيد کريمي جويبار 1 1395/02/11
لیگ 9308
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 شهيد کريمي جويبار 2 شهرداري فومن 0 1394/03/09
هفته 11 شهرداري فومن 1 شهيد کريمي جويبار 0 1393/12/16