لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 شهرداري اروميه 2 شهيد کريمي جويبار 1 1395/09/06
هفته 1 شهيد کريمي جويبار 1 شهرداري اروميه 0 1395/06/09