لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 هف سمنان 1 باني گستر کيش 0 1395/06/09
هفته 12 باني گستر کيش 2 هف سمنان 1 1395/09/06