لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 هف سمنان 3 شاهين شهرداري بوشهر 1 1395/07/03
هفته 15 شاهين شهرداري بوشهر 1 هف سمنان 1 1395/10/13