لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 هف سمنان 4 شاهين ماهشهر 1 1395/07/24
هفته 17 شاهين ماهشهر 1 هف سمنان 1 1395/10/27