لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 سردار بوکان 1 هف سمنان 1 1395/11/26
هفته 10 هف سمنان 0 سردار بوکان 0 1395/08/22