لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 نیروی زمینی تهران 5 هف سمنان 0 1395/10/06
هفته 3 هف سمنان 2 نیروی زمینی تهران 2 1395/06/28