لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 آلومينيوم هرمزگان 2 هف سمنان 1 1395/11/11
هفته 8 هف سمنان 0 آلومينيوم هرمزگان 0 1395/08/09