لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 شهرداري اروميه 1 آبي پوشان اردبيل 1 1395/08/28
هفته 22 آبي پوشان اردبيل 3 شهرداري اروميه 0 1395/12/04