لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 شهرداري اروميه 0 شهرداري کاشان 1 1395/06/28
هفته 14 شهرداري کاشان 2 شهرداري اروميه 1 1395/10/06