لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 شهرداري اروميه 1 شهرداري ماهشهر 0 1395/07/17
هفته 16 شهرداري ماهشهر 1 شهرداري اروميه 0 1395/10/20