لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 استقلال ب آبي تهران 1 شهرداري اروميه 2 1395/11/20
هفته 9 شهرداري اروميه 2 استقلال ب آبي تهران 0 1395/08/16
لیگ 9306
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال ب آبي تهران 0 شهرداري اروميه 0 1393/07/29
هفته 12 شهرداري اروميه 3 استقلال ب آبي تهران 1 1393/10/14