لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 شهرداری بندرعباس 2 شهرداري اروميه 2 1395/11/04
هفته 7 شهرداري اروميه 2 شهرداری بندرعباس 1 1395/08/02