لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 بعثت کرمانشاه 3 سپهر نقش جهان 1 1395/06/15
هفته 15 سپهر نقش جهان 0 بعثت کرمانشاه 1 1395/09/23