لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 بعثت کرمانشاه 0 قشقايي شيراز 0 1395/09/11
هفته 26 قشقايي شيراز 5 بعثت کرمانشاه 2 1395/12/10