لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 بعثت کرمانشاه 1 زاگرس ياسوج 0 1395/07/03
هفته 17 زاگرس ياسوج 3 بعثت کرمانشاه 2 1395/10/18