لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 بعثت کرمانشاه 0 آينده سازان برق جديد فارس 2 1395/09/27
هفته 20 آينده سازان برق جديد فارس 1 بعثت کرمانشاه 1 1395/11/04
لیگ 94955
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 بعثت کرمانشاه 1 آينده سازان برق جديد فارس 1 1394/12/04
هفته 9 آينده سازان برق جديد فارس 1 بعثت کرمانشاه 0 1394/09/08