لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 بعثت کرمانشاه 2 کيميا فرايند تهران 0 1395/08/12
هفته 22 کيميا فرايند تهران 3 بعثت کرمانشاه 0 1395/11/15