لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 24 نفت و گاز گچساران 2 بعثت کرمانشاه 1 1395/11/29
هفته 11 بعثت کرمانشاه 0 نفت و گاز گچساران 0 1395/10/13