لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 استقلال ب آبي تهران 1 بادران نوين تهران 1 1395/06/09
هفته 12 بادران نوين تهران 0 استقلال ب آبي تهران 1 1395/09/06