لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 استقلال ب آبي تهران 1 آبي پوشان اردبيل 1 1395/08/10
هفته 19 آبي پوشان اردبيل 0 استقلال ب آبي تهران 1 1395/11/12