لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 استقلال ب آبي تهران 0 داماش گيلانيان 1 1395/06/28
هفته 14 داماش گيلانيان 0 استقلال ب آبي تهران 0 1395/10/06