لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 استقلال ب آبي تهران 1 شهرداري فومن 1 1395/08/22
هفته 21 شهرداري فومن 3 استقلال ب آبي تهران 1 1395/11/27