لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 استقلال ب آبي تهران 3 شهيد کريمي جويبار 1 1395/07/25
هفته 17 شهيد کريمي جويبار 1 استقلال ب آبي تهران 0 1395/10/27