لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 نفت نوين آبادان 0 استقلال ب آبي تهران 1 1395/10/20
هفته 5 استقلال ب آبي تهران 0 نفت نوين آبادان 0 1395/07/17
لیگ 94955
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 نفت نوين آبادان 1 استقلال ب آبي تهران 0 1394/07/29
هفته 12 استقلال ب آبي تهران 1 نفت نوين آبادان 2 1394/10/14