لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 شهرداري اراک 1 شهر باران تهران 0 1395/08/14
هفته 22 شهر باران تهران 0 شهرداري اراک 3 1395/11/15