لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 شهرداري اراک 2 شهباز نوژان البرز 1 1395/08/09
هفته 15 شهباز نوژان البرز 1 شهرداري اراک 3 1395/09/23