لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 شهرداري اراک 1 کارون اروند خرمشهر 1 1395/09/11
هفته 26 کارون اروند خرمشهر 0 شهرداري اراک 0 1395/12/10