لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 شهرداري اراک 1 بعثت کرمانشاه 3 1395/07/16
هفته 18 بعثت کرمانشاه 1 شهرداري اراک 0 1395/10/23