لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 نفت امیدیه 1 شهرداري اراک 1 1395/11/04
هفته 7 شهرداري اراک 2 نفت امیدیه 1 1395/07/28