لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 24 فولاد نوین اهواز 1 شهرداري اراک 1 1395/11/29
هفته 11 شهرداري اراک 0 فولاد نوین اهواز 3 1395/08/29