لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 نفت نوين آبادان 2 پترو کيان شوشتر 0 1395/07/23
هفته 17 پترو کيان شوشتر 1 نفت نوين آبادان 2 1395/10/27