لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 نفت نوين آبادان 0 شهرداري کاشان 1 1395/08/23
هفته 21 شهرداري کاشان 2 نفت نوين آبادان 0 1395/11/27