لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 نفت نوين آبادان 1 شهرداري ماهشهر 1 1395/07/28
هفته 12 شهرداري ماهشهر 5 نفت نوين آبادان 3 1395/09/06