لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 نفت نوين آبادان 0 شهيد کريمي جويبار 2 1395/07/03
هفته 15 شهيد کريمي جويبار 0 نفت نوين آبادان 0 1395/10/14