لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 شهرداری بندرعباس 2 نفت نوين آبادان 1 1395/10/08
هفته 3 نفت نوين آبادان 1 شهرداری بندرعباس 3 1395/06/28